PRINT
Bremdal Vandværk Amba

Vandets hårdhed

Vandet betegnes blødt eller hårdt afhængig af hårdhedsgraden. Hårdt vand er mindre egnet til vask og rengøring, fordi vandets indhold af calcium og magnesium nedsætter sæbe og andre rengøringsmidlers vaskeevne. Jo lavere hårdhedsgrader er, jo mindre sæbe eller rengøringsmiddel skal der bruges. Det er således vigtigt at kende vandets hårdhedsgrad for at kunne dosere korrekt. Derfor er doseringen på for eksempel vaske-pulverpakker angivet i forhold til vandets hårdhedsgrad.

 

"Doser rigtigt"

Når du vasker, skal du dosere vaskepulver efter vandets hårdhedsgrad. Derved bruger du mindst muligt vaskepulver, og det gavner vandmiljøet.

 

Opvaskemaskinen

Du har også brug for at kende vandets hårdhedsgrad, hvis du får en ny opvaskemaskine. Den nye maskine skal indstilles efter vandets hårdhed, så mængden af salt og afspændingsmiddel doseres korrekt.

 

 Skala over vandets hårdhed

Meget blødt

     0  -  4 dh

Blødt

          4  -  8 dH

Middelhårdt

8 - 12 dH

Temmelig hårdt

Bremdal Vandværk (ca. 14 dh)          12 - 18 dH

Hårdt

18 - 30 dH

Meget hårdt

 > 30 dH

 

Bremdal vandværks hårdhed er ca 14 dH.

"Hårdheden" er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium. Grund-vandets indhold af calcium og magnesium skyldes primært tilførsel af disse ioner til grundvandet på grund af udvaskning af kalken i jordlagene over grundvands-magasinet. Områder med meget kalkfattige (sure) jorde er vandet derfor blødt.
 

Hårdt vand kan give en række ulemper. Eksempelvis afsættes der ved hårdt vand kalkaflejringer (kedelsten) i varmtvandsrør, vaskemaskiner m.v. Desuden er hårdt vand mindre egnet til vask og rengøring, da vandets calcium og magnesiumioner reagerer med sæbe og andre rengøringsmidler. Det betyder, at jo højere hårdheds-grad, jo mere sæbe eller rengøringsmiddel skal der bruges.
 

Hårdt vand kan ved vandbehandling på vandværket blødgøres. Dette er udbredt i andre europæiske lande, men ikke meget i Danmark. I Århus kommune f.eks., hvor der findes områder med hårdt vand, foretages der ikke blødgøring af vandet. Dette skyldes, at det hårde vand giver anledning til kalkbelægninger i vandrørene. Disse kalkbelægninger forhindrer afgivelse af tungmetaller fra rørene. Det hårde vand kan således - udover ovennævnte ulemper - også have en positiv, sundhedsmæssig effekt.